Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /customers/2/a/4/kennedykollegiet.dk/httpd.www/include/wrappers.inc.php on line 3 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/2/a/4/kennedykollegiet.dk/httpd.www/include/wrappers.inc.php:3) in /customers/2/a/4/kennedykollegiet.dk/httpd.www/include/dispatcher.inc.php on line 189 Husorden for Kennedy Kollegiet - Kennedy Kollegiet

Husorden for Kennedy Kollegiet

Gældende fra den 1. oktober 2016

Almennyttigt boligbyggeri
Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, det vil sige den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse af personer, der ved at tilegne sig et eventuelt overskud skal tjene på driften af boligforeningens ejendomme, og der er heller ikke nogen, der kan tilegne sig gevinst ved salg eller omprioritering af ejendommene. 

Lejer i en boligforening 
Som lejer i en boligforening er man medlem af et økonomisk fællesskab, der omfatter den afdeling, man bor i.
Afdelingen er uafhængig af andre afdelinger. Den er en økonomisk enhed, der helt og holdent må klare sig selv. Et eventuelt underskud bliver ikke dækket af en anden kasse, og et eventuelt overskud går ikke ud af afdelingen.
Afdelingen har ikke andre indtægter end den husleje, beboerne betaler, og afdelingen har ikke andre udgifter end dem, der nødvendigvis må afholdes. Renter, afdrag af prioriteter, offentlige afgifter, skatter, forsikringer og lignende er faste beløb, medens en post som vedligeholdelse kan variere en hel del. Vedligeholdelse af haveanlæg og bygninger kommer på regnskabet som udgifter, og disse skal fuldt ud betales gennem den af beboerne indbetalte husleje. Beboerne er derfor økonomisk medinteresserede i afdelingens ve og vel, og har et ansvar overfor sin egen pengepung. Vær derfor med til at værne om bygninger, haveanlæg og afdelingens øvrige værdier. Det er en meget vigtig ting, der skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.  

For opnåelse af dette er der fastsat følgende regler for husordenen:  

Affald
Flasker og papir må ikke smides i molokker med husaffald, men skal sorteres i de dertil indrettede genbrugsmolokker. Husk også venligst at lukke lågen for at undgå dårlig lugt.  Der må ikke henstilles affald eller lignende i opgang, svalegange og kælderhalse samt fællesarealer.  Hvis De har større ting, som skal køres væk, må det foregå gennem kommunens storskraldsordning eller via miljøgården til møbler, metal mm. Tal med ejendomsfunktionæren om dette.

Antenner
Tilslutning til fællesantenne må kun foretages med originale kabler og stik, som installeres af professionelle. Tal med ejendomsfunktionæren herom.
Man kan melde tv-pakker fra via kontakt direkte til Stofa.

Tekniske installationer i lejlighederne
For at få fuld udnytte af de tekniske installationer, såsom komfurer og køle/fryseskabe, skal brugsanvisningerne nøje følges. I tvivlstilfælde kan man rådføre sig med ejendomsfunktionæren.  Normal drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer betales af afdelingen, såfremt disse er installeret af boligforeningen eller af en beboer i forbindelse med dennes udnyttelse af råderetsbestemmelserne (jf. lov om leje af almene boliger).
Skader, som måtte skyldes forkert betjening eller misbrug betales af beboerne. 

Bad - toilet
For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationerne skal straks meldes til ejendomsfunktionæren eller kontoret. Man har som beboer pligt til at indberette fejl i lejlighedens badeværelse så som en vandhane, der lækker, til viceværten.

Vandhaner - cisterner
Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort - og fordyrende - merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre beboere. Sådanne forhold anmeldes straks til ejendomsfunktionæren eller boligforeningens kontor. 

Vask - tøjtørring
Ved vask og tøjtørring skal der foretages rigelig udluftning for at undgå fugtskader. Luftning af sengetøj, samt tørring af vasketøj kan foregå på altanerne, men det skal så vidt muligt foregå, så det ikke kan ses fra anlæg eller gade. Ved brug af ejendommens vaskeri må de opslåede regler nøje overholdes. Rummet og dets inventar skal efterlades i samme stand, som man selv ønsker at modtage det.

Fejl og skader ved maskinerne skal straks meldes til ejendomsfunktionæren eller til kontoret.  
Hvis der er noget galt med vaske- eller tørremaskinerne kontaktes beboerservice.

Boremaskine
Slagboremaskiner og andet støjende værktøj må benyttes i hverdagene fra kokken 08:00-20:00 samt lørdag og søndag fra klokken 12:00-16:00.

Musik og støj
Brug af radio, fjernsyn og lignende samt musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Mandag-torsdag samt søndag må De vise særlig hensyn til naboer ved at dæmpe ned efter kl. 22:00, så De ikke forstyrrer disses nattero. Fredag og lørdag er det samme gældende, men efter kl. 24:00. I særlige tilfælde bør De sikre, at naboerne er indforståede med “støj” efter kl. 24:00.
Hold videst muligt gæster indendørs efter den pågældende dags tidsgrænse for støj.  
Udvis nabovenlighed samt almindelig høflighed ved blandt andet at melde om larm ansigt til ansigt i første omgang. Husk altid at vise hensyn.

Udluftning af lejligheden
For at undgå fugtdannelser og de deraf opstående fugtskader, skal der foretages effektiv udluftning gennem vinduer og døre, helst flere gange dagligt, f.eks. 5-10 minutter af gangen.

Altaner og altankasser
Altanerne skal holdes rene for affald med mere af hensyn til naboer. Det er tilladt at anbringe altankasser vendt ind mod svalegangene. Det er forbudt at opsætte foderbrætter og lignende, af hensyn til forurening og rotteforekomster.
Det er ikke tilladt at grille på svalegangene og altanerne.    

Pulter- og kælderrum
Alle pulter- og kælderrum skal være aflåste, også selvom de ikke benyttes. Hængelåse er til stede ved indflytning.

Barnevogne, knallerter, cykler og legeredskaber
Disse skal henstilles, således de ikke er til gene for andre. Tingene skal henstilles på de pladser og i de rum, der er indrettet dertil. Nævnte ting må ikke stå i trappeopgangene, der har status som brandflugtveje. Cykler uden for de dertil indrettede cykelstativer fjernes uden ansvar.

Beskadigelser
Utætheder og indslag af regn og sne, samt enhver beskadigelse af ejendommens inventar, skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller boligforeningens kontor. 

Forurening og skader
Er en beboer eller nogen af dennes gæster skyld i forurening eller skader på ejendommene, trapper, haveanlæg eller andre fællesområder, bærer beboeren det fulde ansvar, herved også det fulde økonomiske ansvar. Man rydder op efter sig selv og sine gæster. 

Husdyrhold
Det er forbudt at holde husdyr.
Husdyrbesøg i op til tre dage i træk er tilladt, med skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Alle dyr skal holdes i snor uden for de respektive lejligheder. Der må ikke opholde sig husdyr i elevatoren af hensyn til beboere med allergi.

Leg og boldspil
Leg og ophold på trapper, i kældre, gadedøre og andre steder, hvor det kan være til væsentlig gene for beboerne, må ikke finde sted. Det er forbudt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk og på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Beboeren kan drages økonomisk til ansvar for sådanne skader. Boldspil henvises til den dertil indrettede boldbane. Brug af f.eks. bue og pil, luftbøsser, salonrifler, softguns og lignende er forbudt på boligforeningens område.   

Boldbanen må anvendes i tidsrummet 10:00-22:00 hver dag. Boldbanen må kun anvendes af beboere af kollegiet og disses gæster. Ingen drikkevarer og mad er tilladt på boldbanen.  

Regler for ophold på boldbanen:

  1. Boldbanen må kun benyttes ifølge med beboer.
  2. Der må kun bruges de dertil købte bolde på banen, der er at finde i kælderen.
  3. Brug af almindelige fodboldstøvler er forbudt.

Parkering og motorkørsel
Parkering af personbiler og motorcykler udenfor de etablerede parkeringspladser er forbudt.    Last- og campingvogne må ikke henstilles i boligområdet.  Af hensyn til børns sikkerhed anmoder vi beboerne om at køre med forsigtighed på boligvejene. Al kørsel med, samt parkering af motorkøretøjer på brandvejene er, som det fremgår af skiltene, forbudt. Disse veje er forbeholdt brandvæsenet samt ambulancer. Overtrædelse af disse forhold vil blive anmeldt til politiet.
Hvis man fremviser en registreringsattest kan man få p-licens. Man kan få gæstekort i op til tre dage hos ejendomsfunktionæren.

Skån de grønne anlæg
Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne samt disses gæster til daglig vil gøre en indsats for at værne om græsplæner og beplantning, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. 

Cigaretter og askebægre
Man skal selv rydde op efter sit eget samt sine gæsters forbrug. Man skal tage sit askebæger med indendørs efter rygning. Rygning indendørs i boligen frarådes og rygning i kælderhalsene og fællesrummet er forbudt.

Skiltning
Skilte og reklamer må kun anbringes med tilladelse fra bestyrelsen. Navneskilte på døre med mere må kun opsættes af ejendomsfunktionæren.  Al opslag uden for den fælles infotavle er forbudt og vil blive fjernet uden ansvar.

Trappevask og vinduer
Vinduer i trappetårnene vaskes to gange årligt. Renholdelse af opgange er inklusiv i huslejen.
Henstilling af fodtøj eller lignende på trapper er forbudt.
Afdelingen sørger for udskiftning af punkterede/ituslåede ruder.  Beboeren er dog erstatningsansvarlig for skader der forvoldes ved uforsvarlig adfærd.

Ændring af lejligheden
Ændringer af lejligheden må kun ske i henhold til råderets bestemmelserne i “lov om leje af almene boliger” samt tilhørende bekendtgørelser. Ved henvendelse på boligforeningens kontor, udleveres materiale. 

Forsikringer
Vi gør Dem opmærksom på, at skader på indbo, ikke er dækket af afdelingens forsikringer, men skal dækkes af beboerens egen indboforsikring. Det anbefales at undersøge sine forsikringsbetingelser, da de varierer fra selskab til selskab. Nogle selskaber dækker ikke vandskade i kælderen hvis genstande ikke er hævet fra gulvet. Læs derfor dine forsikringspapirer grundigt igennem.

Klager
Alle klager skal indgives skriftligt til kontoret eller til afdelingsbestyrelsen, i afdelingsbestyrelsens postkasse som er at finde ved vaskeriet.

Grillen
Du skal behandle grillen som var den din egen. Gør den brugbar til den næste beboers arrangement. Grillen bookes online via kollegiets hjemmeside.
 

 

VI HJÆLPER DEM GERNE! Som det fremgår af det, De netop har læst, vil De i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning hos ejendomsfunktionæren. De er naturligvis også velkommen på boligforeningens kontor, hvis der skulle opstå problemer som ejendomsfunktionærerne ikke kan hjælpe Dem med.

Kontorets adresse er: 
Boligforeningen Vanggården
Postboks 721
Nylandsvej 15
9000 Aalborg 

Åbningstid: Mandag-torsdag mellem kl. 09.00-12.00.
Torsdag tillige mellem kl. 15.00 – 17.00.
Fredag lukket.

Ændring af reglement for husorden
Boligforeningen Vanggårdens bestyrelse bemyndiges til at foretage redaktionelle og lovkravsmæssige ændringer, som måtte fremkomme.